Rychlý kontakt

Ing. Miloslav Mužík,-MMM- SOLAR
Na Milířích 584 / 76
725 27 Ostrava Plesná

Tel.: +420 596 935 070
Mobil.: +420 603 295 655
solarnitechnika@seznam.cz akademiesolar@seznam.cz

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.5.1991.

IČO: 16631382
DIČ: CZ5404061245

Naše projekty

O tom, že umíme našim klientům pomoci nejen při instalaci obnovitelných zdrojů energií ale také při získání prostředků na výměnu kotlů svědčí kromě jiného rovněž následující oznámení :

 • Dobrý den, Vámi předložené vyúčtování ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" financovaného v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostředí bylo zkontrolováno. Vzhledem k tomu, že nebyla shledána potřeba dalšího doplnění dokumentů a předložené dokumenty jsou v souladu s uzavřenou smlouvou, byl dán pokyn k proplacení dotace ve výši 145 000,00 Kč. Termín splatnosti je nastaven na 19. 3. 2021.
 • PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM - aktuální informace k 30.9.2021

  Připravujeme aktualizaci.

  '

  Zelená úsporám rozšířila svou nabídku v dalších dotačních oblastech. Od 9. ledna 2017 je možno žádat dotaci na realizaci:

 • staveb nízkoenergetických bytových domů
 • zelené střechy
 • a využívání tepla z odpadní vody
 • Nově otevřená 3. výzva u bytových domů, cílí na stavebníky bytových domů, kteří díky dotaci mohou pokrýt 15 % výdajů na výstavbu na jeden projekt. Dodatečnou podporu je možné získat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

  Zásadní novinkou, kterou program Nová zelená úsporám dále přináší, je rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy (kompletní výčet změn viz přílohy).

  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

  V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

  Příjem žádostí na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností i na další programové novinky startuje od 10 hodin, dne 9. ledna 2017 a potrvá až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace.

  Příjem žádostí probíhá elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách programu Nová zelená úsporám. Následně je zapotřebí na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR dodat v listinné podobě všechny požadované přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti o dotaci.

  Současně je možné žádat o dotaci na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).

  Rychlá administrace – obdobně jako u stávajících výzev i zde platí pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel obdrží reakci na jeho podání nejpozději do 3 týdnů.

  Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

  Přílohy:

  Hlavní změny ve 3. výzvě pro rodinné domy

  Hlavní změny ve 2. výzvě pro bytové domy

  Závazné pokyny pro žadatele

  Naše firma Vám zpracuje podklady a pomůže zaregistrovat Vaši žádost ve zmíněných oblastech dotačních programů Zelené úsporám v rodinných a bytových domech.

  V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

  Podmínky - připravujeme aktualizaci

  Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

  Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5).

  Pro poskytnutí dotace na solární soustavu pro přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) je podmínkou dosažení:

  • U rodinných domů:
   měrný roční solární zisk alespoň 350 kWh/m2absorpční plochy kolektoru, celkový roční zisk není stanoven
   Minimální pokrytí potřeby tepla musí činit více než 50%
  • U bytových domů:
   měrný roční solární zisk alespoň 350 kWh/m2 absorpční plochy kolektoru celkový roční zisk 600 kWh / rok na jednu bytovou jednotku

  Instalaci panelů pouze pro přípravu teplé vody podporuje Zelená úsporám částkou 35 000 Kč u rodinných domů, respektive částkou 15 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

  Pro poskytnutí dotace na solární soustavu pro přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2) je podmínkou dosažení:

  • U rodinných domů:
   měrný roční solární zisk alespoň 280 kWh/m2absorpční plochy kolektoru, celkový roční zisk více než 2.200 kWh / rok
   Minimální pokrytí potřeby tepla není stanoveno Instalaci panelů k přípravě teplé vody a přitápění podporuje Zelená úsporám vyšší částkou, a to 80 000 Kč u rodinných domů a 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

   Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie.

   Třetí výzva pro bytové domy: Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

   Žádosti o podporu staveb bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností bude možné podávat od 9. ledna 2017. Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně po dobu realizace Podprogramu BD s tím, že bude ukončen v případě vyčerpání stanovené alokace.

   Třetí výzva pro rodinné domy rovněž dále pokračuje a stále máte možnost získat státní dotace na svá úsporná řešení. V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

   „Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet využití OZE v ČR," sděluje ministr Brabec.

   Bližší informace naleznete na http://www.novazelenausporam.cz/

   : Výše podpory v oblasti podpory C.3

   C.3.1 solární systém na přípravu teplé vody 35 000,- Kč

   C.3.2 solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000,- Kč

   Podpora na zpracování odborného posudku

   Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč